Branża budowlana Prawo i wymiar sprawiedliwości

Nielegalny transport odpadów – kiedy ma miejsce i co za to grozi?

Transport odpadów obwarowany jest licznymi przepisami. O ile przewóz odpadów na własne potrzeby nie wymaga żadnych zezwoleń, to sytuacja wygląda zupełnie inaczej, jeśli jest on prowadzony w ramach działalności gospodarczej. Do 2018 przed każdym transportem konieczne było uzyskanie osobnego pozwolenia. W tym roku zamiast tego wprowadzono obowiązek wpisu do rejestru BDO. Co organizujący transport odpadów przedsiębiorca powinien wiedzieć na ten temat? Jakie kary grożą za nielegalny transport odpadów?

Wpis do rejestru BDO – kiedy jest konieczny?

Omawiając kwestię nielegalnego transportu odpadów, należy zacząć od wyjaśnienia, jakie przedsiębiorstwa powinny znaleźć się w rejestrze BDO. Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy o odpadach, tym obowiązkiem objęte są podmioty prowadzące ewidencję odpadów, a więc osoby prawne i fizyczne, a także podmioty nieposiadające osobowości prawnej, które posiadają i gospodarują odpadami. Od tej reguły ustawodawca przewidział kilka wyjątków dla:

 • osób fizycznych i jednostek bez osobowości prawnej, które wytwarzają odpady bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (np. gospodarstwa domowe);
 • podmiotów gromadzących odpady niekomercyjnie (np. przeterminowane leki w przypadku aptek lub zużyty sprzęt w sklepach elektronicznych).

Poza tym wyjątki dotyczą niektórych typów odpadów (o ile ich ilość nie przekracza ustalonego poziomu). Chodzi tu o: 

 • zużyte tonery drukarskie (maks 200 kg rocznie);
 • materiały budowlane zawierające gips (maks 10 ton rocznie);
 • odpady betonu i gruz betonowy (do 10 ton rocznie);
 • baterie alkaliczne (maks. 20 kg rocznie);
 • pozostałe baterie oraz akumulatory (maks 20 kg rocznie);
 • sorbenty, materiały filtracyjne, czyściwa przemysłowe oraz odzież robocza (maks. 200 kg rocznie);
 • odpady przetwórstwa drewna (maks 20 ton rocznie);
 • szkło (maks. 5 ton rocznie);
 • tworzywa sztuczne (maks. 5 Mg rocznie);
 • drewno (maks. 10 ton rocznie).

Kiedy mówimy o nielegalnym transporcie odpadów?

O legalności transportu odpadów decyduje nie tylko dopełnienie formalności przez organizatora. Równie ważna jest organizacja przewozu i spełnienie następujących warunków:

 • prawidłowe oznakowanie pojazdu: samochód powinien być wyposażony w widoczną białą tablicę z czarnym napisem ODPADY (transport krajowy) lub literą A (przewóz transgraniczny) o wymiarach 400 na 300 milimetrów;
 • zabezpieczenie odpadów: muszą one być zabezpieczone przed wysypywaniem, rozlaniem lub dostaniem się do środowiska w inny sposób. By spełnić ten warunek, do transportu gruzu lub odpadów przemysłowych należy zastosować specjalnie do tego celu przeznaczone kontenery na odpady, takie jak kontenery z naszej oferty: przeginany KP 20 DH ze zwijaną plandeką, KP 38 z uchylnym dachem lub odkryty KP 36;
 • przygotowanie dokumentów: informujących, jaki podmiot (posiadacz) przekazuje odpad oraz do którego, odpady, mają zostać dostarczone. Konieczne jest też umieszczenie danych posiadacza odpowiedzialnego za transport. 

Jakie kary grożą za nielegalny transport odpadów?

Niespełnienie któregokolwiek ze wspomnianych powyżej warunków może skutkować nałożeniem dotkliwych kar. Poszczególne wykroczenia zagrożone są następującymi karami:

 • prowadzenie działalności niezgodnej z dokonanym wpisem do BDO – areszt lub grzywna;
 • brak wpisu do rejestru BDO – areszt lub grzywna, a także kara administracyjna w wysokości do miliona złotych;
 • transport nieujęty w rejestrze BDO – kara administracyjna do 10 tysięcy złotych;
 • wpisanie do dokumentów niewłaściwych danych – kara administracyjna do miliona złotych;
 • niedostarczenie odpadów do podmiotu wskazanego w dokumentach – kara administracyjna do 100 tysięcy złotych.

Źródło tekstu: https://ekombud.pl/blog/nielegalny-transport-odpadow-kiedy-ma-miejsce-i-co-za-to-grozi/